one hundred seventy-six

one hundred seventy-six

Willys Aero Eagle.